8a1fe963768e279fcd88347450b36843.svg  COM        a4722f2b02195329f746925ee687c483.svg    c8d638eda51dbeb4b14f653e53ca3ee1.svg    488a0c52ee18e8083a9106f62fa3543a.svg

GDPR - Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů Obchodní společnosti Adventer & fishing s.r.o., IČO: 170 92 647, se sídlem: Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 366436 (dále též jen „prodávající“).

I. Zpracovatel osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je prodávající, dále jim mohou být společnosti a osoby, patřící do stejné majetkové struktury jako prodávající (zejména společnosti v rámci holdingu RSBC Holding a.s., IČO: 016 57 151, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19115) a v nezbytných případech třetí osoby.

 

II. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím (pro účely těchto zásad zpracování osobních údajů se kupujícím rozumí kupující fyzická či právnická osoba, kupující jako spotřebitel či kupující v rámci své podnikatelské činnosti, či návštěvník webových stránek prodejce).
 2. Prodávající dále zpracovává soubory cookies.
 3. Soubory cookies se rozumí malé textové soubory, které do zařízení ukládají navštívené webové stránky. Soubory cookies jsou poté při každé další návštěvě odeslány zpět na web nebo na jinou webovou stránku, která tento soubor cookies rozpozná. Soubory cookies se používají k tomu, aby web fungoval, nebo aby fungoval efektivněji, stejně jako k poskytování informací vlastníkům webu. Tyto informace lze použít k personalizaci a zrychlení služeb. Cookies mohou být buď soubory cookies první strany nastavené přímo námi ve vašem zařízení, nebo soubory cookies třetích stran, které za kupujícího nastavil externí poskytovatel. Kdykoli kupující web navštíví, prostřednictvím souborů cookies či jiných podobných technologií (např. webovými štítky, tagy, skripty, místním úložištěm) mohou být shromažďována data.
 4. Kupující má při vstupu na webovou stránku prodávajícího možnost zvolit, jaké cookies bude prodávající evidovat prostřednictvím cookies lišty. Kupující může omezit rozsah evidování některých nebo všech informací, které jsou evidovány prostřednictvím cookies.
 5. Prodávající zpracovává osobní údaje, které vznikají interakcí s webem prodávajícího. Jedná se zejména o IP adrese, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Prodávající může také zpracovávat informace o chování na webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na webových stránkách prodávajícího navštívíte a které zboží je vám zobrazeno.

 

III. Zpracování osobních údajů

 1. Ke zpracování osobních údajů může docházet manuálně či automatizovaně.
 2. Ke zpracování osobních údajů dochází zejména z těch důvodů:
  • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě prodávající zpracovává osobní údaje k tomu, aby řádně vybavili a doručili objednávku. Osobní údaje slouží pro případné řešení potíží v případě dodání zboží.
  • Péče o zákazníky: pokud se na prodávajícího obrátíte s nějakým dotazem/problémem, dojde při jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat osobní údaje kupujícího. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží nebo servisnímu středisku).
  • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které poskytne kupující ve svém uživatelském profilu, se zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás prodávající snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Kupující může zadané údaje přitom kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
  • Marketingová činnost:
   • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení prodávající kupujícímu zasílá na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo v těle e-mailu zvolíte možnost „zrušit odběr“. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste kupující kontaktoval prodávajícího prostřednictvím emailu nebo jinak písemně.
   • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení.
   • Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
 3. ​​Předcházení trestné činnosti páchané v kyberprostoru a předcházení praní špinavých peněz a plnění AML (Anti Money Laundering) povinností.

 

IV. Předávání osobních údajů

 1. Doručení zboží: zvolený dopravce by kupujícímu nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud by neobdržel od prodávajícího (respektive prodávající mu nepředal údaje), kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci prodávající předá podle toho, jak je kupující vyplní v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit.
 2. Výše uvedené platí i v případě, že dojde k expedici zboží prostřednictvím úložního místa.
 3. Prodávající vyvíjí maximální možnou snahu pro ochranu dat kupujícího ze strany třetích osob, kterým byla data předána. To zahrnuje jak právní povinnosti k ochraně, tak důrazem na faktickou (technickou) ochranu předaných dat.

 

V. Platební brána

 1. Platby u prodávajícího, provedená skrze platební bránu je transakce provedená skrze třetí osobu. Platební bránu provozuje společnost GoPay s.r.o..
 2. Prodávající nezpracovává informace o platební kartě kupujícího. Prodávající informace o platební kartě nikdy neznal a žádným způsobem neukládal. Transakce je provedena skrze izolované virtuální prostředí provozovatele platební brány.
 3. Prodávající vyvíjí maximální možnou snahu pro ochranu dat kupujícího ze strany provozovatele platební brány, kterému byla data předána. To zahrnuje jak právní povinnosti k ochraně, tak důrazem na faktickou (technickou) ochranu předaných dat.
 4. V případě, že kupující žádá o výmaz informací týkající se této transakce (např. č. platební karty), musí oslovit provozovatele platební brány. Ze strany provozovatele platební brány mohou být informace zpracovávány po určitou dobu z důvodu nutného řešení reklamace s vydavatelem banky kupujícího.

 

VI. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Prodávající všeobecně uchovává osobní údaje kupujícího po dobu 5 let.
 2. V některých oprávněných případech může délka uchovávání informací přesáhnout dobu 5 let, zejména, pokud jde o poskytnutou záruku na zboží, která je delší než 5 let, či pokud je mezi kupujícím a prodávající veden spor o úhradu dlužné částky či jiný obdobný případ, který indikuje, že bude nutné potřeba osobní údaje použít i po 5leté době.
 3. Po uplynutí doby uchovávání (dle bodu č. 1 nebo č. 2 tohoto článku) dojde ke smazání osobních údajů.

 

VII. Zabezpečení dat

 1. Prodávající vyvíjí maximální možnou snahu, která se vzhledem k charakteru osobních informací jeví jako přiměřená k zabezpečení toho, že nedojde ke zneužití či k únikům dat kupujícího.
 2. Toto zahrnuje zejména, že prodávající uchovává data kupujícího v šifrované podobně, či v případě, že jejich uchování či předání v šifrované podobě není možné (např při uvádění poštovní adresy na balík), zajistí minimalizaci osob, které s informacemi přijdou do styku. Dále vyvine maximální snahu pro zajištění mlčenlivosti všech osob, které s informacemi přijdou do styku.
 3. Ty data, která ze svého charakteru vyžadují i jiné, než digitální uložení (např. faktury, podací listy atd.) budou zajištěny způsobem, který vylučuje, aby se s nimi seznámila jiná než oprávněná osoba.
 4. Oprávněné osoby budou důkladně poučeny, jak nakládat s informacemi, a budou dodržovat všechna právní a etická hlediska pro jejich zpracování.

 

VIII. Výmaz dat

 1. Kupující může požádat o vymazání osobních údajů prostřednictvím emailu info@adventerfishing.com. Výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které prodávající musí podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud bude prodávající osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být žádost kupujícího odmítnuta (např. pokud prodávající eviduje neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
 2. S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
 • Jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let.

 

IX. Dozorový orgán

 1. Má-li kupující za to, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány ze strany prodávajícího neoprávněně, má rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Vedoucím dozorovým úřadem, který je příslušný pro otázky zpracování osobních údajů prodávajícím, je Úřad pro ochranu osobních údajů.